การใช้เทคโนโลยี กระบวนการทางเทคโนโลยีในการพัฒนา ออกแบบ และสร้างงานนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์สำเร็จรูป การเผยแพร่ข่าวสาร ระบบการลงทะเบียนสมาชิก การเก็บสถิติผู้ใช้งาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำเว็บไซต์เพื่อการค้า และงานด้านอื่น ๆ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More